Wie kan subsidie aanvragen?

We beperken ons niet alleen tot gemeenten en ambtelijke fusieorganisaties, maar stellen de subsidieregelingen ook open voor gemeentelijke shared service centra en verplichte gemeenschappelijke regelingen, zoals veiligheidsregio’s en omgevingsdiensten.
Daarnaast hebben de volgende organisaties toegang:

    • Organisaties die bestaan uit personeel dat vanuit gemeenten gedetacheerd is en die zijn opgericht voor ondersteuning van medewerker en organisatie (zoals sommige regionale mobiliteitscentra)
    • Uitvoeringsorganisaties (al dan niet in samenwerkingsverband) van wettelijke gemeentelijke taken, zoals (intergemeentelijke) sociale diensten.

Voor samenwerkingsverbanden geldt dat deze voor minimaal 75% uit gemeenten moet bestaan. Voor alle organisaties geldt dat zij de gemeentelijke rechtspositieregeling, de CAR-UWO, moeten toepassen. Lees hier de exacte formulering van de toegangscriteria die het bestuur heeft vastgesteld.

Bovengenoemde organisaties kunnen inloggegevens bij de Subsidie Helpdesk aanvragen. Hiervoor moet eerst een aanmeldformulier met basisgegevens worden ingevuld. Met deze basisgegevens wordt het subsidiesysteem ‘gevuld’. Daarna ontvangt de opgegeven inlogbeheerder de gebruikersnaam en het wachtwoord per e-mail.

Let op: Om subsidie aan te vragen voor innovatieve- en impulsprojecten is de innovatieagenda leidend.

Indeling in fte-klasse

De indeling in fte-klasse van een organisatie is bepalend voor het maximum aantal subsidies dat kan worden aangevraagd, dan wel het maximum subsidiebedrag dat – per regeling – in een jaar kan worden aangevraagd.

      • Gemeenten en ambtelijke fusieorganisaties worden ingedeeld naar hun feitelijke fte-omvang.
      • Alle overige organisaties worden ingedeeld in de kleinste fte-klasse.

Benieuwd naar wat andere gemeenten hebben gerealiseerd met subsidie vanuit het A&O fonds? Kijk hier.