Subsidieregelingen 2019
Per 2019 worden enkele wijzigingen doorgevoerd in de subsidieregelingen. Daarnaast zijn er administratief/financiële lastenverlichtingen ingevoerd, die ook van toepassing zijn op de lopende dossiers. De wijzigingen worden hieronder kort beschreven. De subsidiewijzer 2019 beschrijft de regelingen 2019 en de voorwaarden. De subsidiewijzer 2019 wordt begin januari op de website geplaatst.

Innovatieve projectenregeling en impulsregeling gaan ongewijzigd door
De thema’s van de innovatieagenda blijven ongewijzigd. Om voor subsidie in aanmerking te komen moet een project een bijdrage leveren aan de ontwikkeling op de volgende thema’s:

  • Werken in netwerken, de rol van de gemeente daarin en de vaardigheden die daarbij nodig zijn
  • Een flexibele structuur, die veranderkracht faciliteert
  • Een flexibele cultuur, die veranderkracht stimuleert
  • De rol van de leidinggevende bij de veranderkracht van de medewerker
  • Leren van ervaringen / moedige mislukkingen: hoe leer je van ervaringen. Dit draagt bij aan het durven experimenteren.

Projecten die bijdragen aan kennisontwikkeling van de sector vallen onder de innovatieve projectenregeling. Projecten die voor de gemeente nieuw zijn, maar die meer standaard zijn vallen onder de impulsregelingen.

In de subsidiewijzer staan de regelingen beschreven, wordt een toelichting gegeven op de innovatieagenda en zijn de voorwaarden benoemd.

Medewerkerslijn toegevoegd aan innovatieagenda
Met ingang van 1 januari 2019 wordt een medewerkerslijn toegevoegd aan de innovatieagenda. Binnen deze medewerkerslijn zijn projecten subsidiabel die gaan over vaardigheden, houding en gedrag van medewerkers binnen de volgende beleidsdomeinen:

  • transformatie digitalisering. Hieronder vallen in ieder geval burgerzaken en financiële functies. Mogelijk wordt dit uitgebreid naar andere functiegroepen.
  • transformatie dienstverlening, te weten sociaal domein, fysiek domein en – intern bij gemeenten – de bedrijfsvoering.

Vernieuwende projecten waar kennis wordt ontwikkeld waar de sector profijt van heeft, vallen onder de innovatieve projectenregeling. Projecten waarmee standaard interventies worden ingezet en die nieuw zijn voor de gemeente, vallen onder de impulsregeling.

Jongerenregeling per 2019 beëindigd
De jongerenregeling wordt per 1 januari 2019 beëindigd. De afgelopen jaren heeft de jongerenregeling een goede bijdrage geleverd aan het in dienst nemen van jongeren. Gemeenten ervaren de laatste tijd steeds minder problemen bij het in dienst nemen van jongeren. De knelpunten zijn – mede tegen het licht van de huidige arbeidsmarkt – verschoven. De komende tijd onderzoeken wij welke knelpunten gemeenten ten aanzien van het dienstverband van jongeren ervaren en op welke manier het A+O fonds gemeenten kan ondersteunen bij het oplossen hiervan.

Verdergaande administratieve lastenverlichting
Er wordt – ook op lopende aanvragen – een administratieve lastenverlichting doorgevoerd. De verantwoording die gemeenten moeten geven van de kosten van hun project sluit daardoor nauwer aan bij de gemeentelijke praktijk, waarbij meer en meer zonder leidinggevenden gewerkt wordt, meer fixed price afspraken gemaakt worden, resultaatgericht wordt gewerkt en vertrouwen en integriteit de uitgangspunten zijn. De lastenverlichting geldt ook voor lopende subsidieaanvragen.

Subsidiewijzer 2019
In de subsidiewijzer 2019 staan de subsidieregelingen uitgebreid beschreven. U vindt de subsidiewijzer binnenkort op onze website: www.aeno.nl/subsidies.

Aanvraagperiode
Subsidies kunnen worden aangevraagd van 2 januari 2019 tot en met 13 december 2019.

Vragen of op zoek naar meer informatie?
Neem contact op met de subsidie helpdesk via 070-7630038 of per e-mail subsidies@aeno.nl. Maandag tot en met donderdag: 09.00 – 16.00 uur en op vrijdag: 09.00 – 12.00 uur.

Aanbevolen voor u