‘Een leven lang leren’ is niet nieuw, maar het belang wordt wel steeds groter. Waar gemeenten de laatste jaren geconfronteerd zijn met bezuinigingen en reorganisaties, staan nieuwe uitdagingen al voor de deur. Denk aan de impact van technologische ontwikkelingen op medewerkers en de organisatie, maar ook aan de veranderende rolverdeling tussen overheden en burgers. De complexiteit van de gemeentelijke dienstverlening wordt groter. Dit raakt met name het werk van de ‘middengroep ambtenaren’, salarisschaal 4 tot en met 9. Voor deze groep geldt dat werkzaamheden vaak primair administratief van aard zijn en dat de functieprofielen en benodigde competenties sterk wijzigen.

ESF-subsidie Duurzame Inzetbaarheid

Hoewel er veel mogelijkheden zijn voor loopbaanadvies en scholing voor gemeentelijke ambtenaren, wordt hier niet altijd gebruik van gemaakt. Uit onderzoek blijkt dat met name de middengroep gemeenteambtenaren geen gebruikmaken van hun mogelijkheden. Samen met deze groep ambtenaren gaan we op zoek – en uitproberen – wat wel helpt om met plezier te investeren in je loopbaan. Dit doen we met steun vanuit het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (aan de hand van de ESF-subsidie Duurzame Inzetbaarheid).

De medewerker is zelf aan zet, heeft zelf de regie en moet zelf het initiatief nemen wanneer het gaat om zijn of haar duurzame inzetbaarheid. Maar de rol van de werkgever is daarbij ontzettend belangrijk. Een leven lang leren is namelijk een gezamenlijke verantwoordelijkheid en vraagt om maatwerk. De werkgever faciliteert. Het goede gesprek tussen werkgever en medewerker staat daarbij centraal.

Wat gaan we doen?

We willen achterhalen of de middengroep daadwerkelijk geen urgentie voelt om zelf regie te nemen over de eigen loopbaan en, wanneer dit zo is, wat hieraan ten grondslag ligt. Welke factoren belemmeren de middengroep ambtenaren om gebruik te maken van de bestaande tools op het gebied van persoonlijke ontwikkeling? Maar ook: met welke tools kan het intrinsiek vermogen van de middengroep nog beter worden gefaciliteerd?

Concreet bestaat dit project uit de volgende activiteiten:

  • Onderzoek/analyse naar de stand van zaken binnen de sector en arbeidsmarktregio;
  • Pilot waarin sociaal innovatieve instrumenten, methoden en werkwijzen worden getest en vouchers voor talententest en loopbaangesprekken worden ingezet;
  • Bewustwording/communicatiecampagne.

Wie zoeken wij?

  • Gemeentelijke organisaties die willen deelnemen als pilotgemeente.
    Binnen deze pilot testen deze gemeenten of de inzet van verschillende tools (loopbaanvouchers en gesprekken met loopbaancoaches) de middengroep stimuleert om met loopbaanontwikkeling aan de slag te gaan.
  • Medewerkers uit de ‘middengroep gemeenteambtenaren’ die gedurende het project onderdeel willen zijn van een werkgroep die gedurende het project Grip op Groei en meedenken over inhoud en invulling.
  • Gemeentelijke loopbaanprofessionals die in de periode 1 januari tot en met 31 december 2019 meedraaien in het project Grip op Groei. Bent u gedetacheerd of als zzp-er in dienst van een gemeente, ook dan kunt u meedraaien.

Deelnemen of meer weten?

Neem contact op met:

Lena Tiemersma (lena.tiemersma@aeno.nl/ 070 763 0029)
Anneke van Londen (anneke.vanlonden@aeno.nl / 0627043481)
Fleur Kruithof (fleur.kruithof@aeno.nl / 070 763 0030)

Meer over de ESF-subsidie Duurzame Inzetbaarheid leest u op de website van het ministerie.

Aanbevolen voor u