Werken vanuit burgerkracht

In Leeuwarden worden al jaren sociale wijkteams ontwikkeld die de versnippering in de dienstverlening van het sociale domein doorbreken door integraal te werken. Dit leidde echter nog niet tot meer vitale ondernemende burgernetwerken.

Daarom is het project De Kracht van Leeuwarden gestart. Daarmee wil de gemeente 240 werkzoekende burgers in 8 wijken hun verantwoordelijkheid laten nemen en in beweging laten komen. De participatie van deze groep wordt gezien als hefboom om nog meer vitaliteit te realiseren, ook voor de inzet van andere werkzoekenden in de wijk.

Dit betekent een leerproces voor burgers, maar ook voor professionals. Zij moeten nog meer dan ze nu al doen, nieuwe rollen, taken en mogelijkheden ontdekken om burgers en ondernemers ook echt als partners te zien en te faciliteren.

Voor de gemeente betekent De Kracht van Leeuwarden een kans om te ontdekken hoe ze zich moet verhouden tot haar burgers in het sociale domein. Ambtenaren en afdelingen ontdekken met elkaar, met instellingen, ondernemers, onderwijs en burgers wat de crux is van het buurt- en wijkgericht werken vanuit burgerkracht. Daarmee zet de gemeente in op een ingrijpende verandering van haar cultuur, werkwijze en dienstverlening.

Doel

Het doel van dit project is een cultuuromslag binnen de gemeente Leeuwarden die leidt tot goed toegeruste klantmanagers en krachtige burgers die in staat zijn hun mogelijkheden te benutten, al dan niet met behulp van andere burgers of partijen. Daarvoor is een goede samenwerking nodig tussen burgers, onderwijs, ondernemers, instellingen en de gemeente.

Doelgroep

Burgers, sociale teams, ondernemers en sociale teams.

Aanpak

De aanpak steunt op vier basisprincipes:

 1. Verbinden van de 5 O’s: Ondernemers, Onderzoek, Onderwijs, Overheid en Omgeving
  Er wordt dynamiek gecreëerd door verbindingen te leggen tussen deze vijf groepen en samenwerkingen aan te gaan vanuit de gemeente en met een wijkgerichte focus.
 2. Van vrijwilligheid naar medeverantwoordelijkheid
  Het uitdragen van een ander perspectief op het concept van de ‘vrijwilliger’ is cruciaal. Wat van mensen gevraagd wordt is in wezen meer dan vrijwilligerswerk. Wat van hen verwacht wordt, is medeverantwoordelijkheid. Voor hun eigen loopbaan, maar ook voor hun wijk- of buurtgenoten.
 3. Van talent naar werk
  Per wijk werft de gemeente 20 tot 40 bewoners die samen met de uitvoerders de eigen wijk ingaan om met zo veel mogelijk wijkbewoners te spreken. Deze bewoners worden ook intensief betrokken bij het bepalen van de thema’s die ze in hun wijk aan de orde gaan stellen.
 4. Groepsgewijze empowerment
  Bewoners met een uitkering worden groepsgewijs geactiveerd door ze als interviewer in te zetten bij de inventarisatie van kansen en mogelijkheden bij andere burgers op terreinen als werk, zorg, armoede en gezondheid.

Meer weten

Wilt u meer weten over de aanpak van de gemeente Leeuwarden? Neem dan contact op met Ria de Jong via ria.dejong@leeuwarden.nl.

*Dit project is mede mogelijk gemaakt door de Innovatieve projectenregeling van het A+O fonds Gemeenten. Bekijk meer projecten.

Aanbevolen voor u